Stadgar för Dalby Företagare Ekonomisk Förening

 

Gällande fr.o.m. 1995-06-20

Här kan du ladda ner föreningens stadgar (PDF, 283 kb).

 

Firma

§ 1 Föreningens firma är Dalby Företagare Ekonomisk Förening

§ 2 Föreningens firma tecknas av styrelsens ledamöter två i förening, jämte av den styrelsen därtill utser.

 

Ändamål

§ 3 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för

> etablerande av ett medlemmarna sinsemellan fungerande utbyte av information, erfarenhet och kunnande

> anordnande av seminarier och företagsdagar i kommundelen samt gemensamma reklamutskick etc.

> i frågor av allmän gemensam natur vara kontaktorgan mot andra företagsgrupper, organisationer, kommunala och statliga myndigheter m fl.

 

Styrelse, revisorer, valberedning

§ 4 Styrelsen har sitt säte i Dalby, Lunds kommun, Malmöhus län.

§ 5 Styrelsen består av minst tre, högst sex ledamöter med lägst tre och högst sex suppleanter.

§ 6 Styrelsen är beslutför när minst två tredjedelar av hela antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.

§ 7 Revisorerna skall vara två utan suppleanter.

§ 8 Styrelseledamöter, revisorer och suppleanter väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma ena året intill dess ordinarie föreningsstämma hållits andra räkenskapsåret efter valet. Mandattiden beträffande styrelsen skall bestämmas så att årligen avgår halva antalet ledamöter och halva antalet suppleanter. Vid udda antal styrelseledamöter avgår ena året det antal som är närmast lägre och det andra året det antal som är närmast högre än hälften.

§ 9 För utarbetande av förslag till styrelse för nästföljande räkenskapsår skall vid ordinarie föreningsstämma valberedning utses. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter och tre suppleanter som väljes för en period av två år.

 

Medlem

§ 10 Till medlem antas i Dalby och Torna-Hällestad med omnejd registrerade företag, som är villigt att följa föreningens stadgar och beslut samt skäligen kan antas att komma att som medlem bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde görs skriftligen hos styrelsen.

§ 11 Uppsägning till utträde skall ske skriftligen och vara undertecknad med medlemmens firmateckning.

§ 12 Medlem, som ej iakttagit sina förpliktelser, skadar föreningen, motarbetar sina förpliktelser, skadar eller motarbetar föreningens ändamål och intressen må av styrelsen uteslutas ur föreningen. Utesluten medlem får inte tillbaka sina insatser och får inte heller eventuellt beslutad vinstdelning.

§ 13 Avgång ur föreningen äger, utom i de fall i § 68 andra stycket lagen om ekonomiska föreningar sägs, rum vid den utgång av räkenskapsår, vilken infaller näst efter sex månader sedan medlem uppsagt sig till utträde eller uteslutits eller annan omständighet, som föranlett avgången inträtt.

§ 14 Medlem som efter uppsägning utträtt ur föreningen, äger förutom i de fall, som avses i § 68 andra stycket och § 96 2 mom. andra stycket lagen om ekonomiska föreningar, utfå inbetalda insatser och utbekomma beslutad vinstutdelning endast då uppsägningen berott på medlemmen upphört med den verksamhet, som föranlett hans inträde i föreningen.

 

Insats

§ 15 Medlem skall deltaga i föreningen med insats på 100 kr. Insats erlägges en månad efter anmodan.

 

Årsavgift

§ 16 Föreningsstämma beslutar om årsavgift för kommande räkenskapsår, att erläggas av medlem under januari månad det år beslutet avser. Årsavgiften skall vara lägst 500 kronor och högst 5000 kronor per räkenskapsår.

 

Räkenskapsår

§ 17 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 jauari-31 december.

 

Vinst

§ 18 Uppkommen vinst skall, sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden, efter föreningsstämmans beslut fonderas eller fördelas mellan medlemmarna i förhållande till den serviceavgift som under räkenskapsåret erlagts till föreningen.

 

Föreningsstämma

§ 19 Kallelse till föreningsstämma sker genom e-post alternativt fax eller brev med posten. Kallelseåtgärd skall vara vidtagen tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie eller senast en vecka före extra föreningsstämma. Andra meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom genom e-post eller brev med posten eller styrelsens expedition.

§ 20 Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärende förekomma:

1. val av ordförande för stämman
2. anmälan av styrelsens val av protokollförare
3. val av två justeringsmän
4. fråga om stämman utlyst i behörig ordning
5. fastställande av röstlängd
6. styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret
7. revisorernas berättelse
8. fråga om fastställande av balans och resultaträkningar
9. fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
10. beslut i anledning av föreningen vinst eller förlust enligt balansräkningen
11. bestämmande av ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna
12. val av styrelseledamöter jämte suppleanter
13. val av revisorer
14. val av valberedning jämte suppleanter
15. övriga ärenden som hänskjutits till stämman

Vid extra föreningsstämma må andra ärenden icke bliva föremål för beslut än de som angivits i kallelsen.

§ 21 ordinarie föreningsstämma hålles inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

§ 22 Medlem som önskar ärende upptaget till behandling vid ordinarie föreningsstämma, har att göra framställning därom skriftligen till styrelsen senast två veckor före stämman.

§ 23 Röstberättigad vid föreningsstämman är medlem. Medlem representeras av firmatecknare, hos föreningen registrerad kontaktperson eller befullmäktigat ombud.

§ 24 Extra föreningsstämma skall av styrelsen utlysas, då det för behandling av uppgivit ärende skriftligen påfordrats av minst en tjugondel av föreningens
medlemmar dock minst fem medlemmar.

 

Stadgeändring

§ 25 För beslut om ändring av föreningens stadgar gäller vad som föreskrivits i lagen om ekonomiska föreningar.

 

Upplösning

§ 26 Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna fördelas mellan de vid det slutliga beslutet om föreningens trädande i likvidation kvarvarande medlemmar på så sätt, att medlemmarna först må utfå erlagda insatser och att återstoden fördelas dem emellan i förhållande till de likvider, som de erlagt till föreningen under de sista fem åren för nyttjande av föreningens servicetjänster.

 

Tvister

§ 27 Tvister mellan föreningen, å ena sidan, samt styrelsen, styrelseledamot, likvidatorer, medlem eller röstberättigad som ej är medlem, å andra sidan, skall avgöras enligt lagen om skiljemän.

 

Lagen

§ 28 I övrigt gäller vad som i lagen om ekonomiska föreningar finns stadgat.

logga Dalby företagar förening

Dalby Företagare Ekonomiska Förening har till ändamål att främja medlemmarnas intressen, nätverkande och utbyte av erfarenheter.

Som medlem i föreningen skall ditt företag vara beläget i Dalby och Torna Hällestad med omnejd.


Bli medlem!

 

Vill du bli medlem i Dalby Företagare förening? Anmäl dig här på hemsidan.

 

Anmäl dig!


 

Share This